کلاهک پشت بام کلبه ای – شومینه – هواکش – صفحه 1

همانطور که گفته شد گل یا پلّهی این دریچهها هم میتواند در حاشیهی دربِ دریچه تعبیه گردد و هم در قسمت های داخلیِ دربِ دریچه، که بنا به طراحیِ داخلی و به تناسبِ محلِ نصب و همچنین بنا به سلیقهی طراح یا کارفرما این شیارها بر روی بدنهی دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل طراحی و اجرا میگردد.

تنوعِ رنگ و مدل و ماهیتِ چوبیِ این نوع دریچه، باعث شده کارفرمایان و مهندسین ناظر اقبالِ ویژهای نسبت به کاربرد این نوع دریچه نشان داده اند. دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل شیاردار نیز به دوصورتِ لولایی و وزنهای قابل تولید و عرضه است.سطحِ بدنهی دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل شیاردار نیز به وسیله رنگ کورهای در رنگهای متنوع قابل پوشش است.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل شیاردار را هم میتوان به صورت پیچ از رو، و هم به صورت پیچ از داخل(به صورت مخفی) در محل مورد نظر نصب کرد. دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی نیز برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیم از زیرِ فنکویل را دارند مورد استفاده قرار میگیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز بهاین ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل، یک دریچه خطی کله قندی تعبیه میگردد و این دریچه خطی کله قندی وظیفهی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظهی دستگاه فنکویل به عهده میگیرد.دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل خطی کله قندی در دومدلِ وزنهای و لولایی تولید و عرضه میگردد.سطحِ بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی نیز به وسیله رنگ کورهای در رنگ های متنوع قابل پوشش است.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی را هم میتوان به صورت پیچ از رو و هم به صورت پیچ از داخل(به صورت مخفی) در محل مورد نظر نصب کرد.

دربِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار به وسیله لولا به قسمتِ فریم متصل میگردد وبه وسیله قفل زیمنسی، درب، باز و بسته میگردد، اما در مدلِ وزنهای درب به صورت کامل از فریم جدا شده و بعداز مراحلِ بازدید و تعمیرِ فنکویل در محلِ نشیمنِ خود جانمایی میگردد.سطحِ بدنهی دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ساده نیز به وسیله رنگ کورهای در رنگهای متنوع قابل پوشش است.دریچه بازدید آلومینیومی لولا دار فنکویل را میتوان هم به صورت پیچ از رو، و هم به صورت پیچ از داخل(به صورت مخفی) در محل موردنظر نصب کرد. دربِ دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل گل سقفی نیز به دوصورتِ وزنهای و لولایی تولید و عرضه میشود.سطحِ بدنهی دریچه بازدید الومینیومی لولادار فنکویل به وسیله رنگ کورهای در رنگهای متنوع قابلِ پوشش است.

دربِ دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل گل سقفی نیز به دوصورتِ وزنهای و لولایی تولید و عرضه میگردد.سطحِ بدنهی دریچه بازدید الومینیومی لولادار فنکویل به وسیله رنگ کورهای در رنگهای متنوع قابلِ پوشش است. دربِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار به وسیله لولا به قسمتِ فریم متصل میشود وبه وسیله قفل زیمنسی، درب، باز و بسته میگردد، اما در مدلِ وزنهای درب به صورت کامل از فریم جدا شده و بعداز مراحلِ بازدید و تعمیرِ فنکویل در محلِ نشیمنِ خود جانمایی میشود.سطحِ بدنهی دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ساده نیز به وسیله رنگ کورهای در رنگهای متنوع قابل پوشش است.دریچه بازدید آلومینیومی لولا دار فنکویل را میتوان هم به صورت پیچ از رو، و هم به صورت پیچ از داخل (به صورت مخفی) در محل موردنظر نصب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید