کانال فلکسیبل کومبی – تهویه دانیال

ضمناً اگر قرار بر این باشد که دریچه بازدید داکت اسپلیت به صورت پیچ مخفی نصب گردد، اینجا پیچ ها باید در ساختار داخلی و دیوارهی سه پَریِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت جاسازی میشوند و در واقع در این حالت بر روی نمای دریچه بازدید داکت اسپلیت چیزی به نام پیچ یا جای پیچ پس از نصب قابل دید نیست و نمای دریچه بازدید داکت اسپلیت به زیبایی و بدون زایده در محل خود رویت میشود.تعداد جای پیچ ها بر روی فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت و نیز تعداد قفل ها بر روی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت دقیقاً به ابعاد دریچه بازدید داکت اسپلیت وابسته میباشد و هرچه دریچه بازدید داکت اسپلیت بزرگتر باشد این مقادیر نیز افزایش پیدا میکند.

اگر بخواهیم دریچه بازدید داکت اسپلیت را به صورت پیچ ازرو نصب نماییم باید قبل از عملیات رنگ کاری بر روی نمای فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت به تعداد مکفی به صورت پِرسی جای پیچ ایجاد می نماییم تا دریچه بازدید داکت اسپلیت به واسطه این پیچ ها در محل خود جانمایی و نصب شود.

اما در مرحله ساختِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت از هر یک از این ابعاد به میزان نیم سانت به عنوان بادخور کسر میشود تا فریم به راحتی در کلافِ زیرکارِ دریچه بازدید داکت اسپلیت جانمایی و نصب شود. ابعاد درب باید به میزان دو سانت از هر بُعد از ابعاد داخلیِ فریمِ دریچه بازدید داکت اسپلیت بزرگتر باشد که بتوان با خم کاریِ این ابعاد بتوان در دورتادورِ درب، یک لبه ایجاد نمود و محیط درب دریچه بازدید داکت اسپلیت پانچیِ وزنهای به حالت سینی درآید که قابلیت گذاشتن و برداشتن در محل خود داشته باشد.دریچه بازدید داکت اسپلیت پانچی وزنهای بعد از این مرحله وارد مرحله و فرایند رنگ آمیزی میگردد.

تا به اینجای کار ما برای شما چند دلیل را عنوان کردهایم که شاید هر کدام از این علتها ع علت کامل بسته نشدن دریچه کولر گازی باشد. اما امروزه با پیشرفت ارتباطات و اینترنت این قابلیت فراهم شده است که علاقه مندان بتوانند خرید اینترنتی دریچه کولر را به آسانی انجام دهند. اما در ابعاد بزرگ الزاماً باید از ورق های ضخیم تر برای درب دریچه بازدید داکت اسپلیت استفاده گردد.

دیدگاهتان را بنویسید