ژاپن: کره شمالی به قابلیت کوچکسازی کلاهک هستهای دست یافته است

باتوجه به طراحیِ قشنگ و دکوراتیوِ این دریچه و در ضمن امکانِ تغییرِ راه عبورِ جریان هوا در مدارِ ۳۰ درجه ای از دهانه ی این دریچه آلومینیومی،استفاده متعلق به را برای کارفرمایان خوش سلیقه توجیه پذیر کرده است. با توجه به گونه معماری و طراحیِ داخلیِ پیرامون ، برخی مواقع اوقات دربایستن به انواعِ دریچه های کمان دارو دکوراتیو امری ضروری می نماید. دریچه آلومینیومی دست نویس در انواعِ مختلفِ خویش می تواند بصورت با دمپر یا بدونِ دمپر ساخته شود. در صورتیکه میزانِ اِیر یا قوسِ دریچه آلومینیومی در درازا یا عرضِ دریچه، بیش از حدِ متعارق نباشد می توان آنرا بصورتِ بادمپر نیز فرآوری ارائه کرد ولی اگر کمانِ کمان بیش از حد باشد امکانِ ایجادِ شبکه های دمپر در پشتِ دریچه آلومینیومی کمان دار به حداقل می رسد.

دریچه آلومینیومی سقفی، هوای انشعاب کانال را با چهار مدل از سقفِ پیرامون به محیط منتشر می کند.این مسیرهای چهارگانه بنا به تناسب و نیازِ محل های مورد عقیده در هر محیط قابلِ تعیین می باشند، مثلا اگر دریچه آلومینیومی سقفی در آکسِ طول و عرضِ فضای پیرامون قرارباشد نصب گردد الزاما احتیاج به دریچه آلومینیومی سقفی چهارطرفه می باشد و درصورتیکه بطور مثال دهانه انشعاب هوا در یک گوشه از فضای محیط باشد که یک طول و یک پهنا خودبخود از بیچارگی به هوا بی نیاز باشند در این وضعیت به دریچه آلومینیومی سقفی دوطرفه احتیاج می باشد و اگر یک بُعد از دهانه انشعاب به یک مقطع از طول یا عرضِ مکان تقریبا باشد آن یک بُعد، از دربایستن به هوارسانی مبرا می باشد و در این وضع دریچه آلومینیومی سقفی را از نوعِ سه طرفه سفارش می دهند.

دریچه آلومینیومی اتاق عمل و متعلقات ش از قبیل فیلترباکس رامیتوان به صورت مستقیم به حفره ورود هوا در سقف اصلی یا در سازهی سقف کاذب تعبیه و نصب کرد. در نظر داشته باشید که هواکش در مکان های مختلفی نصب می گردد و با توجه به آن دریچه هوا با قابلیت نصب متفاوت استفاده خواهد شد. نصب و راه اندازی کلاهک دودکش در پروژه قدم دوم ما است. دریچه آلومینیومی مشبک حائز ساختاری شبکه ای و در اصطلاح لانه زنبوری دارد و به همین علت نام این نوع دریچه هوارا برخی مواقع دریچه هوا ی مشبک نیز می نامند.زاویه ی شبکه های دریچه آلومینیومی مشبک عموماً بصورت صفردرجه و بصورت “روبروزن” مورد مصرف پیمان می گیرد، ولی گفتنی است در صورت احتیاج به دسته و تعدیلِ هوا در دو ،سه یا چهار راه باشد، می تاب شبکه های این نوع دریچه آلومینیومی هوا را بر پای بست، احتیاج به همان صورت که بیچارگی باشد تعبیه نمود.

درصورتیکه دریچه آلومینیومی مشبک برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) بکار رود می تاب از دمپر برای کنترل یا انسدادِ راه هوا از دمپر استفاده رو کرد و در صورتیکه این دریچه آلومینیومی برای سیستم برگشتِ هوا مورد مصرف قرار گیرد، عموماً نیازی به تعبیه ی دمپر بر روی دریچه آلومینیومی نمی باشد. پره های دمپر به صورت گرد و غباری که به نمایشگرها متصل هستند. در صورت بیچارگی به تنظیمِ هوای خروجی از معبرِ دریچه آلومینیومی جت نازل می طاقت به راحتی با به کارگیری دمپر اجازه ای که در پشت دریچه آلومینیومی نصب می شود میزانِ هوای عبوری از دریچه آلومینیومی جت نازل را مهار یا مسدود نمود.

دیدگاهتان را بنویسید