پس انتخاب کلاهکی مناسب بسیار مهم است

تنوعِ رنگ و مدل و ماهیتِ چوبیِ این نوع دریچه، باعث شده کارفرمایان و مهندسین ناظر اقبالِ ویژهای نسبت به کاربرد این نوع دریچه نشان داده اند. دریچه بازدید آلومینیومی لولادار عمدتاً برای بازدیدِ تأسیسات از قبیل فنکویلِ سقفی، دریچه بازدید آلومینیومی شیرآلات و فیوزهای برق کاربرد خواهد داشت. از انواع دیگر دریچه های تولید شده شرکت تهویه نو می توان به دریچه بازدید تاسیسات اشاره کرد. در فنکویل هایی که سیستمِ برگشتِ هوای آنها به وسیله کانالِ رابط از محیط تغذیه میگردد نیازی بهایجادِ منفذِ عبور هوا بر روی بدنهی درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل نیست و در این نوع دستگاهها لزوماً باید درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل کاملاً مسدود باشد.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تأسیساتِ آب و فاضلاب هم برای دسترسی به لولههای آب و شیرآلاتِ مربوطه و همچنین برای دسترسی به گلوگاههای سیستمِ فاضلاب و هم برای پوششِ نمای این تأسیسات بکار می رود. از دریچه های سقفی چهار طرفه عموما در سقف راهروهای بزرگ با ارتفاع کمتر از 5 متر نصب می شود در این دریچه ها امکان تبادل هوا از 4 طرف وجود دارد. دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل دارای دو نوع فریمِ ۳ و ۵ سانتی است و در دومدلِ لولایی و وزنهای تولید میگردد.دربِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار به صورت یک ورقِ صاف و بدون هرگونه سوراخ و شیار است و در این دریچه امکانِ ترددِ هوا از بیرون به سمتِ داخلِ محفظهی فنکویل وجود نخواهد داشت.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل دارای دو نوع فریمِ ۳ و ۵ سانتی است و در دومدلِ لولایی و وزنهای تولید میشود.دربِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار ( دریچه بازدید فن کویل )به صورت یک ورقِ صاف و بدون هرگونه سوراخ و شیار است و در این دریچه امکانِ ترددِ هوا از بیرون به سمتِ داخلِ محفظهی فنکویل نیست.

پره ها دارای زاویه 35 درجه سانتی گراد بوده و به نحوی طراحی شده اند که مانع نفوذ باد ، آب ، گرد و غبار به داخل کلاهک می شود . این بخش خارجی داکت اسپلیت شامل؛ کمپرسور، کویل، شیر منبسط کننده و شیر چهار طرفه است و نسبت به اسپلیت های معمولی، برای فضاهای بزرگ تر مناسب است. دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی نیز برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیم از زیرِ فنکویل را دارند مورد استفاده قرار میگیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز بهاین ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل، یک دریچه خطی کله قندی تعبیه میگردد و این دریچه خطی کله قندی وظیفهی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظهی دستگاه فنکویل به عهده میگیرد.دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل خطی کله قندی در دومدلِ وزنهای و لولایی تولید و عرضه میگردد.سطحِ بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی نیز به وسیله رنگ کورهای در رنگ های متنوع قابل پوشش است.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی را هم میتوان به صورت پیچ از رو و هم به صورت پیچ از داخل(به صورت مخفی) در محل مورد نظر نصب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید